ΙΚΤΕΟ Θρακικά Εκκοκιστήρια Α.Ε. Αρχική
Αναζήτηση
Επικοινωνία
 
Τηλέφωνο για ραντεβού: 25310 81010

23.04.2012

Ποιές μοτοσικλέτες περνούν ΚΤΕΟ τον Μάϊο του 2012

Δείτε ποιές μοτοσικλέτες περνούν ΚΤΕΟ τον Μάϊο για να αποφύγετε τα μεγάλα πρόστιμα και τα τέλη εκπρόθεσμου ελέγχου
περισσότερα »Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόγραμμα πρόσκλησης μοτοσικλετών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

                            

Κομοτηνή  15.07.2011

Αριθ. Πρωτ. 5500

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διεύθυνση: 5° χλμ Επ.Ο. Κομοτηνής - Ιάσμου
Κομοτηνή - 69100

Τηλ.: 2531.3.54307

Φαξ: 2531.0.82938

Πληρ.: Αλεξόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α") «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. To Π.Δ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ 237 Α") για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. H υπ. αριθμ. 39/14-01-2011 (ΦΕΚ 122 Α") απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

4. Του N. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.2969/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

6. Την υπ' αριθμ. Φ2/64580/2288/1999 (1523/Β/1999), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε από την Φ2/43086/4636/2003 (1086/Β) και όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

7. Τις διατάξεις της υπ" αριθμ. 24327/2887/4-5-2009 (ΦΕΚ 945/Β/20-5-2009) Απόφασης Υφυπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών».

8. Τις διατάξεις των υπ" αριθμ. 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) και 71703/8028/2003 (ΦΕΚ 1824/Β/8-12-03) Αποφάσεων Υφυπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ" αριθμ. οικ. 12078/1343/2004 (ΦΕΚ 435/Β/3-3-2004) και οικ.27044/2913/2004 (ΦΕΚ 676/Β/10-5-2004) Αποφάσεις Υφυπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών.

9. Την υπ" αριθμ. οικ.Φ.23.1/56511/7314/19-11-2010 εγκύκλιο του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα KTEO της χώρας».

10. Την υπ" αριθμ. 3391/12-07-2011 ¶δειας Λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ, της εταιρείας με επωνυμία «ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό εξουσιοδότησης «184», που πραγματοποίησε προσθήκη διαδρόμου μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Αποφασίζουμε

1. Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας κατόχου ή ως έδρα επιχείρησης κατόχου η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 1

Από 01-08-2011 έως 30-09-2011

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 2

Από 01-10-2011 έως 30-11-2011

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 3

Από 01-12-2011 έως 31-12-2011

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 4

Από 01-01-2012 έως 31-01-2012

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 5

Από 01-02-2012 έως 29-02-2012

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 6

Από 01-03-2012 έως 31-03-2012

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 7

Από 01-04-2012 έως 30-04-2012

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 8

Από 01-05-2012 έως 31-05-2012

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 9

Από 01-06-2012 έως 30-06-2012

Μοτοσικλέτες των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε 0

Από 01-07-2012 έως 31-07-2012

2. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 01-09-2007 και μετά ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

3. Για την ταξινόμηση και στη συνέχεια την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένης μοτοσικλέτας στην Ελλάδα από 01-08-2011, απαιτείται η προσκόμιση αυτής για τεχνικό έλεγχο σε KTEO και η κατάθεση (μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά) επικυρωμένου φωτοαντιγράφου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ).

4. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους από 01-08-2011 και μετά, θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας.

5. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που αλλάζουν συγκοινωνιακή περιοχή και προέρχονται από νομό που δεν λειτουργεί KTEO ΔΙΚΥΚΛΩΝ ή προέρχονται από νομό που λειτουργεί KTEO ΔΙΚΥΚΛΩΝ αλλά μέχρι την ημερομηνία αλλαγής της συγκοινωνιακής περιοχής δεν είχαν υποχρέωση ελέγχου από ΚΤΕΟ, έχουν υποχρέωση Τεχνικού Ελέγχου σε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία αλλαγής της Δνσης κατοικίας και εκδόσεως της νέας άδειας κυκλοφορίας με δηλούμενη κατοικία στον Νομό Ροδόπης .

6. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα KTEO που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον Τεχνικό Έλεγχο Δικύκλων για το καθορισμό ημερομηνίας ελέγχου.

7. O κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό τεχνικό ή επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με το N. 1350/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του ΚΟΚ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.& ΔΙ.) Ο Αντιπεριφερειάρχης

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ. 10191

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

α) Γραφείο Γεν. Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών

β) Γραφείο Τύπου

Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης

Δήμοι Περιφερειακής Ενότητα Ροδόπης

(Δ. Κομοτηνής, Δ. Ιάσμου, Δ. Αρριανών, Δ. Μαρώνειας)

Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ)

Ανθιμου Γάζη 4 & Χρήστου Λαδά Τ.Κ. 10191 Αθήνα